O mnie

JA, MARIUSZ ORŁOWSKI

Jak napisać o sobie w kilku zdaniach? Jak zamknąć dorobek życiowy w paru linijkach tekstu? Polonista, konsultant Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, teolog, pedagog, nauczyciel akademicki, dziennikarz, redaktor, kompozytor, manager i producent muzyczny, działacz społeczny – tak było do tej pory. Czy zostanę politykiem? – zdecydujecie Państwo. Każdy wynik wyborczy przyjmę z pokorą, ponieważ życie nauczyło mnie, że nie wszystko zależy od nas samych…

Mimo że jestem osobą wierzącą, zdecydowanie opowiadam się za państwem świeckim, w którym Kościoły (bo nie jedynie rzymskokatolicki) są tylko jednym z równouprawnionych uczestników dialogu społecznego. Jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla obywateli, jak i samych Kościołów, które powinny stawiać na jakość, a nie na ilość. Potoczne w naszym kraju przekonanie o tym, iż lewica to ateiści, a prawica to ludzie Kościoła, jest z gruntu fałszywe. Utożsamiam się z programem Ruchu Palikota, gdyż nie walczy on z Kościołem, a jedynie z patologiami w Kościele. Nie zgadzam się z poglądem, według którego miałaby rzekomo istnieć jakaś sprzeczność pomiędzy byciem chrześcijaninem i przynależnością do partii o lewicowej proweniencji. Co więcej, doświadczenie podpowiada, że partie lewicowe mogą mieć – podobnie jak prawicowe – chrześcijańskie korzenie. Przykładem może tu być chociażby brytyjska Partia Pracy.

O MNIE W PIGUŁCE

Data i miejsce urodzenia:

• 14.04.1965 r. w Chełmie

Ukończone kierunki studiów:

• pedagogika kultury (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

• filologia polska (Uniwersytet Warszawski)

• teologia (TCM International Institute w Austrii)

• zarządzanie oświatą (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie)

Studia nieukończone:

• filozofia (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Aktualne zatrudnienie:

• Zespół Szkół nr 2 im. Natalii Nekraszowej w Jaszczowie

• Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej

Działalność społeczna:

• w latach 1999-2000 sekretarz, a następnie – w latach 2000-2007 – przewodniczący Ekumenicznego Stowarzyszenia Charytatywnego „Unitas”

• współorganizator 7 świetlic opiekuńczo-wychowawczych „Unitas” dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (175 uczestników)

• organizator i prowadzący comiesięczne Ekumeniczne Spotkania Dyskusyjne w „Unitasie” w latach 1999-2004, które od 2005 roku przekształciły się w Teologiczne Spotkania Dyskusyjne

• inicjator akcji charytatywnej „Gwiazdkowa Niespodzianka” w Lublinie

Publikacje naukowe i popularnonaukowe:

• rocznik „Kalendarz Ekumeniczny” (współred.)

• kwartalnik „Scriptores Scholarum” (współred.)

• Siostra Stanisława Andronowska i jej ekumeniczne dzieło. Lubelska Szarytka we wspomnieniach nierzymskokatolików, Podkowa Leśna 2010 (współred.)

• Islam a chrześcijańska Trójca Święta, [w:] Lux lucet in tenebris, pod redakcją K. Granta-Skiby i Z. Lwa-Wojciechowskiego, Podkowa Leśna 2010

• Propozycja realizacji treści edukacji czytelniczej i medialnej w gimnazjum w oparciu o dorobek naukowy Profesora Janusza Gajdy, [w:] Kultura – wartości – kształcenie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, pod redakcją J. Gajdy i J. Izdebskiej, Suwałki 2004

• Kultura religijna w kręgu kultury popularnej – implikacje pedagogiczne, [w:] Edukacja zorientowana na XXI wiek, pod redakcją J. Gajdy, Lublin 2000

• artykuły w: „Pielgrzymie Polskim”, „Methodosie”, „Studiach i Dokumentach Ekumenicznych”, „Zeszytach Naukowych KUL”, „Signa Temporis”, „Zeszytach Naukowych WSS-M”, „Forum Akademickim”, „Oświacie i Wychowaniu”, „Zeszytach Szkolnych. Edukacji Humanistycznej”, „Ad Rem”, „Wiadomościach – Opiniach – Myślach”

Ulubione lektury:

• opracowania z zakresu religioznawstwa

Dewiza życiowa:

• Możemy różnić się pięknie

Ulubiona sentencja:

• Simul iustus et peccator (Marcin Luter)

Hobby:

• muzyka od art rocka do punk rocka

• film (Luis Buñuel, Lindsay Anderson, Stanley Kubrick, Carlos Saura, Woody Allen, Claude Lelouch)

Przynależność partyjna:

• Ruch Palikota